KKMO 7

Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (KKMO 7)


Üdvözöljük a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (KKMO 7)” című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projekt információk

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Solt Város Önkormányzata
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Heves Város Önkormányzata
Tiszabő Községi Önkormányzat
Szerződött támogatási összeg: 4 874 325 292 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 86.996100 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00024
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.30.

A projekt bemutatása

SOLT

A projekt tervezett tartalma a Solti szennyvíztisztító telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével.

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése. A telepfejlesztés során a nagyterhelésű fokozathoz tartozó szippantott szennyvízfogadó, gépi rács és a homokfogó nem módosul. A kisterhelésű technológiai soron található rács és osztómű nem módosul. Az osztómű rendkívüli (havária, műtárgyleürítés, stb.) esetekben üzemeltetendő lesz, nem kerül felhagyásra, felújításra és a tisztított szennyvíz elvezetésében beálló rendkívüli állapot idején átmeneti tárolásra alkalmazott oxidációs árok irányának kizárása szükséges. A II. fokozathoz tartozó I. és II. számú Dortmundi ülepítő a telep korszerűsítése eredményeképp felhagyásra kerül. A beruházással nem érintett a telepen meglévő tömbösített sűrítő, fertőtlenítő és tisztított szennyvíz elnyomását biztosító berendezést tartalmazó műtárgy. Az ideiglenes iszapszikkasztó megmarad eredeti formájában.

A fejlesztési igény meghatározása

Solt a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen lévő település, a meglévő szennyvíztisztító telep technológiája korszerűtlen, ezért környezetvédelmi és környezet-egészségügyi szempontból egyaránt szükséges a szennyvíztisztító telep korszerűsítése.

Gazdasági szükségesség
A projekt által fejlesztendő tevékenység gazdasági szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:

 • A tervezett fejlesztések által kialakuló megnyugtató környezetvédelmi helyzeten alkalmas arra, hogy megerősítse befektetők számára a megbízható gazdasági, befektetési környezet képét.
 • A fejlesztés megvalósítása nélkül, az Üzemeltetőnek az egyedi határértékek érvényességét követő időszakban bírságra lehet számítani. Ugyanis a telep jelenlegi hatásfoka nem megfelelő, így a tápanyagok eltávolítására korlátozottan alkalmas, ebből adódóan főként az ammónia-ammónium N tekintetében várható határérték túllépés.
 • A szennyvíztisztító telep fejlesztése révén az üzemeltethetőség gazdaságosabb lesz, az üzemeltetési költségek jelentős csökkenése várható a fejlesztés révén.

Társadalmi szükségesség
A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbiak teszik megalapozottá:
 • A nem megfelelő szennyvízkezelés egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják.
 • A műszaki fejlesztési igény szoros összefüggésben van a társadalmi igénnyel, hiszen egy műszakilag megfelelően kialakított rendszerrel a lakosság biztonságos szennyvízellátása is megoldottá válik.
 • A beruházás megvalósítása révén hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.
 • A felszíni és a felszín alatti vizek terhelése a környezeti elemek állapotának romlását, hasznosíthatósági lehetőségeinek csökkentését célozza.
 • Az alapinfrastruktúra nem megfelelősége a településfejlesztési lehetőségeket korlátozza.
 • Az ökológiailag kedvezőbb környezet megteremtésével növekszik a lakosság komfortérzete, életminőségük növekszik.
 • Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a települések lakosságmegtartó képességét.
 • A szennyvízelhelyezés szabályossága nehezen ellenőrizhető̋, környezeti terhelés veszélye nagyobb, a fejlesztéssel ez minimálisra csökkenthető.

A projekt céljai


A projekt célja az előírásoknak megfelelő szennyvíztisztító telep kialakítása a meglévő telep korszerűsítésével. A projekt keretén belül egy szállítóvezeték kiépítése is megtörténik, mely az Alsó-Duna-völgyi Vízügy Hatóság 51955-7-5/2014 határozat alapján, a tisztított szennyvíz dunai kötvonali bevezetése miatt szükséges, hogy a környezet szennyezés csökkenjen és határétéken belül maradjon.
 • Jelenleg hatályos hazai és EU-s normák, jogszabályi előírások, irányelvek, határértékek betartásával a térség környezetkímélő élhetőségének a biztosítása.
 • A projekt révén megbízható társadalmi, gazdasági, befektetési környezet kialakulásának elősegítése.
 • Horizontális és fenntarthatósági szempontok biztosítása.
 • Egészséges, tiszta település kialakítása, emberi egészség védelme, életminőség javulása, környezetvédelem, ökoszisztéma javítása, klíma-és energiapolitika elvárásainak teljesítése.

Célok realitása:


Már a vízjogi engedélyezési tervezésnél is reális célok, indikátorok kerültek meghatározásra. A helyi szükségletek, a jelenlegi és a tervezett műszaki paraméterek, valamint a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet elvárásai maximális összhangban állnak.
A tervezés, a megvalósítás, az üzemeltetés tehát reális alapokon nyugszik, megvalósítható, hosszú távon a kiépült rendszer gazdaságosan fenntartható.
Az elérni kívánt célok illeszkednek a támogatási konstrukció, az EU és hazai szakpolitikai cél¬kitűzésekhez.
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló (hatályos) 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 5. táblázata szerint szerint Solt Dunatetétlennel alkot egy agglomerációt, Dunatetétlenen fejlesztési igény nincs.


CSERKESZŐLŐ

A községben kiépített csatornahálózat üzemel, a keletkező szennyvizeket biológiailag tisztítják. A csatornahálózat tovább bővíthető az igények szerint. El kell érni, hogy minél több ingatlan bekötése megtörténjen. A régebbi építésű csatornák leromlott állapota miatt sok helyen bejut a rendszerbe csapadékvíz, ami túlterhelést okoz a tisztítótelepen. A község szennyvíz elvezetése gravitációs csatornahálózaton keresztül történik. Az összegyűlt szennyvíz átemelőbe jut, ahonnan szivattyúk segítségével nyomócsövön keresztül a szennyvíz tisztító telepre kerül.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben foglaltak szerint az agglomeráció felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen található, ebből kifolyólag a településen tervezett szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat bővítése és korszerűsítése mind környezetvédelmi, mind környezet egészségügyi szempontból indokolt.

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

A szennyvíztisztító telep Cserkeszőlő külterületén a 0116 helyrajzi számú ingatlanon található. A terület tulajdonosa: Cserkeszőlő Község Önkormányzata (5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1.). A felújítás tervezése közben nem merült fel kisajátítási igény. A jelenlegi ingatlant a 0115/6, 0113/12 hrsz-ú ingatlanok veszik körül. A meglévő szennyvíztisztító telep Cserkeszőlő község csatornahálózatán beérkező szennyvizeit, valamint a tengelyen beszállított folyékony hulladékot tisztítja.

A fejlesztési igény meghatározása

Cserkeszőlő település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő település, a meglévő szennyvíztisztító telep technológiája korszerűtlen, ezért környezetvédelmi és környezet-egészségügyi szempontból szükséges a szennyvíztisztító telep korszerűsítése. Műszaki szükségesség A szennyvíztisztító telep korszerűtlen, a jelenlegi előírásokat hosszabb távon teljesíteni nem képes technológiával üzemel.
A tárolók vízzáróságától és kialakításától függően a szennyvizek jelenlegi elhelyezése az alábbi:
 • A szakszerűen kialakított zárt tárolókból a nem közművel gyűjtött szennyvizet vállalkozók szippantják ki és szállítják el (hivatalosan a szennyvíztisztító telepre).
 • A szakszerűtlen (ez a döntő többség) kialakítású tárolókból - gyakorlatilag szikkasztó aknákból - a települési folyékony hulladék a talajba, talajvízbe jut, elszennyezve azokat. A keletkező szennyvizek (települési folyékony hulladék) csak csekély hányada (komfortos lakóingatlanonként is évente csak néhány m3, a ténylegesen keletkező szennyvíznek 5-10%-a) kerül a lakossági tárolókból kiszippantásra és elszállításra. A települési átlagot tekintve még kedvezőtlenebb adatok láthatóak, mivel a tengelyen beszállított szennyvíz fajlagos mennyisége nem éri el a 3 m3/ingatan/év értéket.
 • A nem közművel gyűjtött szennyvíz elszállítása és elhelyezése nem kellően dokumentált.
Gazdasági szükségesség A projekt által fejlesztendő tevékenység gazdasági szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:
 • A tervezett fejlesztések által kialakuló megnyugtató környezetvédelmi helyzeten alkalmas arra, hogy megerősítse befektetők számára a megbízható gazdasági, befektetési környezet képét.
 • A nem csatornázott területekről a tulajdonosoknak kell megoldaniuk a folyékony hulladék elszállítását a szennyvíztisztító telepre, mely főként a nehéz gazdasági környezetben jelentős terhet ró a lakosságra.
 • A fejlesztés megvalósítása nélkül, az Üzemeltetőnek a szennyvíztisztító telep műszaki állapotának további romlása miatt az elkövetkező években tovább újabb bírságra is lehet számítani. A felszíni levegőztetési rendszer és az iszapszikkasztó ágyas iszapelhelyezés a rendkívül dinamikusan fejlődő település részére nem megfelelő. A műtárgyak és a kiszolgáló létesítmények állaga rendkívül rossz.
Társadalmi szükségesség A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbiak teszik megalapozottá:
 • A nem megfelelő szennyvízkezelés egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják.
 • A műszaki fejlesztési igény szoros összefüggésben van a társadalmi igénnyel, hiszen egy műszakilag megfelelően kialakított rendszerrel a lakosság biztonságos szennyvízellátása is megoldottá válik.
 • A beruházás megvalósítása révén hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.
 • A felszíni és a felszín alatti vizek terhelése a környezeti elemek állapotának romlását, hasznosíthatósági lehetőségeinek csökkentését célozza.
 • Az alapinfrastruktúra nem megfelelősége a településfejlesztési lehetőségeket korlátozza.
 • Az ökológiailag kedvezőbb környezet megteremtésével növekszik a lakosság komfortérzete, életminőségük növekszik.
 • Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a település lakosságmegtartó képességét.
 • A szennyvízelhelyezés szabályossága nehezen ellenőrizhető̋, környezeti terhelés veszélye nagyobb, a fejlesztéssel ez minimálisra csökkenthető.

Projekt céljai

A projekt célja a hatályos előírásoknak megfelelő szennyvíztisztító telep kialakítása a meglévő telep korszerűsítésével.
 • Szennyvíztisztító telep műszaki és technológiai korszerűsítése.
 • A szennyvíztisztító telep fejlesztése révén az üzemeltethetőség gazdaságosabb lesz, az üzemeltetési költségek jelentős csökkenése várható a fejlesztés révén.
 • A telep fejlesztése után a jogszabályi háttér és a jogkövető magatartás miatt az egyéni szennyvíztárolók, szikkasztók tulajdonosainak a csatornahálózatra történő fokozatos rákötésre lehet számítani, a hálózatba kapcsolt szennyvíz-elvezetéssel, jelentősen javulhat a környezet állapota.
 • Jelenleg hatályos hazai és EU-s normák, jogszabályi előírások, irányelvek, határértékek betartásával a térség környezetkímélő élhetőségének a biztosítása.
 • A projekt révén megbízható társadalmi, gazdasági, befektetési környezet kialakulásának elősegítése.
 • Horizontális és fenntarthatósági szempontok biztosítása.
 • Egészséges, tiszta település kialakítása, emberi egészség védelme, életminőség javulása, környezetvédelem, ökoszisztéma javítása.

Célok realitása

Már a vízjogi engedélyezési tervezésnél is reális célok, indikátorok kerültek meghatározásra. A helyi szükségletek, a jelenlegi és a tervezett műszaki paraméterek, valamint a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet elvárásai maximális összhangban állnak.
A tervezés, a megvalósítás, az üzemeltetés tehát reális alapokon nyugszik, megvalósítható, hosszú távon a kiépült rendszer gazdaságosan fenntartható.
Az elérni kívánt célok illeszkednek a támogatási konstrukció, az EU és hazai szakpolitikai cél¬kitűzésekhez.
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló (hatályos) 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerint Cserkeszőlő önállóan alkot agglomerációt, más település nincs ide sorolva.

HEVES

Heves város rendelkezik ivóvíz ellátó hálózattal, valamint a település jelentős hányadán már megvalósult a szennyvíz elvezető hálózat. Heves szennyvíztisztító telepe korszerűtlen, rendkívül nagy energia igényű oxidációs árkos szennyvíz kezelés folyik a telepen, amely létesítése óta kétszer is bővítésre került. Az üzembiztonsági kielégítése, a szennyvízminőségi előírások teljesítése és a lakossági igények kielégítése érdekében feltétlen szükséges egy korszerű szennyvíztisztító telep megépítése. A telep korszerűsítését követően a még nem csatornázott területeken is megkezdődhet a bővítés és a szennyvíz elvezető rendszerhez való kapcsolódás.

A fejlesztési igény meghatározása

Heves meglévő szennyvíztisztító telepének technológiája korszerűtlen, ezért környezetvédelmi és környezet-egészségügyi szempontból egyaránt szükséges a szennyvíztisztító telep korszerűsítése. Műszaki szükségesség
A szennyvíztisztító telep korszerűtlen, a jelenlegi előírásokat hosszabb távon teljesíteni nem képes technológiával üzemel.
A közműves szennyvízhálózattal nem ellátott ingatlanokon a keletkező szennyvizek elhelyezése jelenleg közműpótló műtárgyakban történik, melyek jelentős része nem szakszerűen szigetelt, illetve szikkasztóként működik. Az Önkormányzat a település nem csatornázott részein is ki kívánja építeni a csatornahálózatot.
Emellett a településen várhatóan 2019-ben büntetés végrehajtási intézet épül, amelynek a keletkező szennyvizét szintén a hevesi tisztítótelep fogja kezelni.
A tárolók vízzáróságától és kialakításától függően a szennyvizek jelenlegi elhelyezése az alábbi:
 • A szakszerűen kialakított zárt tárolókból a nem közművel gyűjtött szennyvizet vállalkozók szippantják ki és szállítják el (hivatalosan a szennyvíztisztító telepre).
 • A szakszerűtlen (ez a döntő többség) kialakítású tárolókból - gyakorlatilag szikkasztó aknákból - a települési folyékony hulladék a talajba, talajvízbe jut, elszennyezve azokat. A keletkező szennyvizek (települési folyékony hulladék) csak csekély hányada (komfortos lakóingatlanonként is évente csak néhány m3, a ténylegesen keletkező szennyvíznek ~5 %-a) kerül a lakossági tárolókból kiszippantásra és elszállításra. A települési átlagot tekintve még kedvezőtlenebb adatok láthatóak, mivel a tengelyen beszállított szennyvíz fajlagos mennyisége nem éri el az 7 m3/ingatan/év értéket.
Gazdasági szükségesség A projekt által fejlesztendő tevékenység gazdasági szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:
 • A tervezett fejlesztések által kialakuló megnyugtató környezetvédelmi helyzeten alkalmas arra, hogy megerősítse befektetők számára a megbízható gazdasági, befektetési környezet képét.
 • A nem csatornázott területekről a tulajdonosoknak kell megoldaniuk a folyékony hulladék elszállítását a szennyvíztisztító telepre, mely főként a nehéz gazdasági környezetben jelentős terhet ró a lakosságra.
 • A fejlesztés megvalósítása nélkül, az Üzemeltető az egyedi határértékek érvényességét követő időszakban akár bírságra is számíthat, az esetleges határérték túllépések miatt.
Társadalmi szükségesség
A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbiak teszik megalapozottá:
 • A nem megfelelő szennyvízkezelés egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják.
 • A műszaki fejlesztési igény szoros összefüggésben van a társadalmi igénnyel, hiszen egy műszakilag megfelelően kialakított rendszerrel a lakosság biztonságos szennyvízellátása is megoldottá válik.
 • A beruházás megvalósítása révén hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.
 • A felszíni és a felszín alatti vizek terhelése a környezeti elemek állapotának romlását, hasznosíthatósági lehetőségeinek csökkentését célozza.
 • Az alapinfrastruktúra nem megfelelősége a településfejlesztési lehetőségeket korlátozza.
 • Az ökológiailag kedvezőbb környezet megteremtésével növekszik a lakosság komfortérzete, életminőségük növekszik.
 • Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a település lakosságmegtartó képességét.
 • A szennyvízelhelyezés szabályossága nehezen ellenőrizhető̋, környezeti terhelés veszélye nagyobb, a fejlesztéssel ez minimálisra csökkenthető.

Projekt céljai

A projekt célja az előírásoknak megfelelő gazdaságosan üzemelő szennyvíztisztító telep kialakítása a meglévő telep korszerűsítésével.
 • Szennyvíztisztító telep műszaki és technológiai korszerűsítése.
 • A szennyvíztisztító telep fejlesztése révén az üzemeltethetőség gazdaságosabb lesz, az üzemeltetési költségek jelentős csökkenése várható a fejlesztés révén.
 • Jelenleg hatályos hazai és EU-s normák, jogszabályi előírások, irányelvek, határértékek betartásával a térség környezetkímélő élhetőségének a biztosítása.
 • A projekt révén megbízható társadalmi, gazdasági, befektetési környezet kialakulásának elősegítése.
 • Horizontális és fenntarthatósági szempontok biztosítása.
 • Egészséges, tiszta település kialakítása, emberi egészség védelme, életminőség javulása, környezetvédelem, ököszisztéma javítása.

Célok realitása

Már a vízjogi engedélyezési tervezésnél is reális célok, indikátorok kerültek meghatározásra. A helyi szükségletek, a jelenlegi és a tervezett műszaki paraméterek, valamint a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet elvárásai maximális összhangban állnak.
A tervezés, a megvalósítás, az üzemeltetés tehát reális alapokon nyugszik, megvalósítható, hosszú távon a kiépült rendszer gazdaságosan fenntartható.
Az elérni kívánt célok illeszkednek a támogatási konstrukció, az EU és hazai szakpolitikai cél¬kitűzésekhez.TISZABŐ

Tiszabő településen nincs szennyvízgyűjtő hálózat, ennek kiépítése és az összegyűjtött szennyvíz tisztítása a cél, hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi követelményeknek.
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Kormány rendelet szerint Tiszabő egyedül alkotja az agglomerációt. A Korm. rendelet 2016.07.30-től hatályos állapota alapján csatornahálózat és új szennyvíztisztító telep létesítése a feladat.
A településen jelenleg nincs kiépített hálózat, mely a vízhasználatból eredő szennyvizet összegyűjtené. A keletkező szennyvizek kezelésére kétféle megoldást alkalmaznak. Egyedi, helyi szennyvíztisztítással és házi szikkasztó medencében történő elhelyezéssel, a szennyvíz talajba történő elszivárogtatásával oldják meg. A szennyvízelhelyezés zárt házi szennyvíztároló medencében, szippantás és tengelyen történő szállítással kerül a fegyverneki szennyvíztisztító telepre.
A szennyvíz gyűjtő-szikkasztó medencék kialakítása szakszerűtlen, nagysága változó, anyaga különböző és többségük nem rendelkezik fenéklemezzel.

A fejlesztési igény meghatározása

A község a jelenlegi szennyvízkibocsátását szippantással és szikkasztással ártalmatlanítja, de a lakosságszám növekedés mellett ez a megoldás már nem fenntartható. Ezért szeretné megoldani a helyszínen a szennyvíz elvezetését és tisztítását jelen projekttel.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben foglaltak szerint Tiszabő település felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő település, ebből kifolyólag a településen tervezett szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat építése környezetvédelmi és környezet-egészségügyi szempontból indokolt.
Műszaki szükségesség
Csatorna ellátottság Tiszabő településen egyáltalán nincs, mely a vízhálózatból eredő szennyvizet összegyűjtené. Mélyebb részeken a talajvíz emelkedés biztos jelei mutatkoznak. Ennek környezetvédelmi és közegészségügyi negatív hatásai beláthatók. A magas talajvízállás a szennyvíz elszikkasztása szempontjából nem kedvező, ugyanis a talaj tisztító hatása a rövidebb szivárgási hossz miatt így kevésbé tud érvényesülni. A területen a szennyvizet a háztartások medencékben gyűjtik össze, melyek műszaki állapota nem megfelelő, a medencékből kiszivárgó szennyvíz szintén a talajvizet terhelheti magas talajvízállás esetén.
Az ingatlanokon a keletkező szennyvizek elhelyezése közműpótló műtárgyakban történik, melyek jelentős része nem szakszerűen szigetelt, illetve szikkasztóként működik.
A tárolók vízzáróságától és kialakításától függően a szennyvizek jelenlegi elhelyezése az alábbi:
 • A szakszerűen kialakított zárt tárolókból a nem közművel gyűjtött szennyvizet vállalkozók szippantják ki és szállítják el (hivatalosan a szennyvíztisztító telepre).
 • A szakszerűtlen (ez a döntő többség) kialakítású tárolókból - gyakorlatilag szikkasztó aknákból - a települési folyékony hulladék a talajba, talajvízbe jut, elszennyezve azokat. A keletkező szennyvizek (települési folyékony hulladék) csak csekély hányada (komfortos lakóingatlanonként is évente csak néhány m3, a ténylegesen keletkező szennyvíznek 1-2%-a) kerül a lakossági tárolókból kiszippantásra és elszállításra. A települési átlagot tekintve még kedvezőtlenebb adatok láthatóak, mivel a tengelyen beszállított szennyvíz fajlagos mennyisége nem éri el az 0,25 m3/ingatan/év értéket.
 • A nem közművel gyűjtött szennyvíz elszállítása és elhelyezése nem kellően dokumentált.
 • A település közvetlenül a Tisza partján helyezkedik el ezért a Tisza vízszintje nagymértékben meghatározza a talajvíz magasságát, magas vízállás estén a házi szikkasztós szennyvíztározókból a talajvízbe szennyvíz kerülhet.
Gazdasági szükségesség
A projekt által fejlesztendő tevékenység gazdasági szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:
 • Jelenleg a tulajdonosoknak kell megoldaniuk a folyékony hulladék elszállítását a kijelölt szennyvíztisztító telepre, mely melynek anyagi vonzatát a lakosság jelentős része nem tudja finanszírozni.
 • A településen élők számára zárt szennyvíztározó építés vagy egyedi szennyvíztisztító berendezések építése, mint lehetséges egyedi megoldás várható beruházási/felújítási költsége, s az ezt terhelő üzemeltetési-és iszapelhelyezési költségek irrálisan nagy terhet rónak a lakosságra, ez hosszú távon gazdaságtalan és nem fenntartható.
 • Az agglomeráció közmű infrastruktúra ellátottsága jelenleg nem kielégítő, hosszú távon gátolja az agglomeráció fejlődését.
 • A közműfejlesztés, a megfelelő szennyvíztisztítás és közműhelyzet alkalmas a befektetők számára a megnyugtató környezetvédelmi helyzeten keresztül a megbízható gazdasági, befektetési környezet képének megerősítésére.
Társadalmi szükségesség
A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbiak teszik megalapozottá:
 • A település jelenleg nem csatornázott, a lakosságnak mielőbbi igénye egy korszerű, csatornázott település adta lehetőségek igénybevétele.
 • A település lakosságmegtartó ereje is erősödik jelen fejlesztés révén.
 • A nem megfelelő szennyvízkezelés egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják.
 • A műszaki fejlesztési igény szoros összefüggésben van a társadalmi igénnyel, hiszen egy műszakilag megfelelően kialakított rendszerrel a lakosság biztonságos szennyvízellátása is megoldottá válik.
 • A beruházás megvalósítása révén hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.
 • A felszíni és a felszín alatti vizek terhelése a környezeti elemek állapotának romlását, hasznosíthatósági lehetőségeinek csökkentését célozza.
 • Az alapinfrastruktúra nem megfelelősége a településfejlesztési lehetőségeket korlátozza.
 • Az ökológiailag kedvezőbb környezet megteremtésével növekszik a lakosság komfortérzete, életminőségük növekszik.
 • Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a település lakosságmegtartó képességét.
 • A szennyvízelhelyezés szabályossága nehezen ellenőrizhető̋, környezeti terhelés veszélye nagyobb, a fejlesztéssel ez minimálisra csökkenthető̋.

Projekt céljai

A felsorolt indokok miatt a projekt célja Tiszabő belterületén a szennyvíz elvezetésének megoldása csatornahálózat kiépítésével, valamint az előírásoknak megfelelő szennyvíztisztító telep kialakítása.
 • Egyéni szennyvíztárolók, szikkasztók megszüntetése a hálózatba kapcsolt szennyvíz-elvezetéssel, ezzel a környezet állapotának jelentős védelme.
 • Szennyvíztisztító telep kiépítése.
 • Jelenleg hatályos hazai és EU-s normák, jogszabályi előírások, irányelvek, határértékek betartásával a térség környezetkímélő élhetőségének a biztosítása.
 • A projekt révén megbízható társadalmi, gazdasági, befektetési környezet kialakulásának elősegítése.
 • Horizontális és fenntarthatósági szempontok biztosítása.
 • Egészséges, tiszta település kialakítása, emberi egészség védelme, életminőség javulása, környezetvédelem, ököszisztéma javítása.

Célok realitása

Már a vízjogi engedélyezési tervezésnél is reális célok, indikátorok kerültek meghatározásra. A helyi szükségletek, a jelenlegi és a tervezett műszaki paraméterek, valamint a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet elvárásai maximális összhangban állnak.
A tervezés, a megvalósítás, az üzemeltetés tehát reális alapokon nyugszik, megvalósítható, hosszú távon a kiépült rendszer gazdaságosan fenntartható.
Az elérni kívánt célok illeszkednek a támogatási konstrukció, az EU és hazai szakpolitikai cél¬kitűzésekhez.

Szennyvízgyűjtő-hálózat fejlesztési igény

A közműves ivóvízellátás a település lakásállományának kb. 85,6 %-át érinti. Hasonló arány mutatkozik a lakott lakások ivóvízzel való ellátottsága tekintetében is.
Az önkormányzat tekintettel derogációs kötelezettségére arra törekszik, hogy a településen a szennyvízcsatorna hálózattal való ellátottság mértéke a gazdaságosan csatornázható területeken elérje, vagy megközelítse a 100 %-os mértéket. Ennek érdekében a fejlesztés műszaki tartalma úgy került meghatározásra, hogy lehetőség szerint minden belterületi ivóvízbekötéssel rendelkező lakott ingatlanja ellátásra kerüljön a szennyvíz-gyűjtő hálózatba történő bekapcsolással.
Ennek értelmében a hálózati fejlesztés célterülete a teljes település egésze.

Események


A rovat feltöltés alatt.

Kapcsolat


Solt Város Önkormányzata
6320 Solt, Béke tér 1.
Kalmár Pál polgármester
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
Szokolai Lajos polgármester
Heves Város Önkormányzata
3360 Heves, Erzsébet tér 2.
Sveiczer Sándor polgármester
Tiszabő Községi Önkormányzat
5232 Tiszabő, Fő utca 47.
Bruna László polgármester
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Földi Eszter, projektmenedzser
nfp@nfp.hu
×

Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (KKMO 7), KEHOP-2.2.1-15-2015-00024